Datu aizsardzības paziņojums

1. Pārskats par datu aizsardzību

Vispārīgas norādes

Šīs norādes sniedz vienkāršu pārskatu par to, kas notiek ar jūsu personas datiem, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Personas dati ir jebkādi dati, ar kuru palīdzību jūs var personīgi identificēt. Sīkāku informāciju par datu aizsardzības tēmu atradīsiet mūsu datu aizsardzības paziņojumā, kas pievienots šim dokumentam.

Datu ievākšana mūsu tīmekļa vietnē

Kurš ir atbildīgs par datu ievākšanu šajā tīmekļa vietnē?

Datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē veic tīmekļa vietnes operators. Tā kontaktinformāciju varat atrast šīs tīmekļa vietnes autoru informācijas sadaļā.

Kā mēs ievācam jūsu datus?

Pirmām kārtām mēs jūsu datus ievācam tad, kad jūs tos mums sniedzat. Piemēram, tie var būt dati, kurus jūs ievadāt kontaktinformācijas veidlapā.

Citus datus automātiski ievāc mūsu IT sistēma, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Tie ir, pirmkārt, tehniski dati (piem., jūsu tīmekļa pārlūks, operētājsistēma vai tīmekļa lapas izsaukšanas pulksteņa laiks). Šo datu ievākšana notiek automātiski, līdzko jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

Kādam mērķim mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa datu tiek ievākta, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes nevainojamu darbību. Citi dati var tikt izmantoti jūsu – kā lietotāja – uzvedības analizēšanai.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datiem?

Jums jebkurā laikā ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par jūsu saglabāto personas datu izcelsmi, saņēmējiem un izmantošanas mērķi. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Ja jums ir jautājumi par šo tēmu vai citi jautājumi par datu aizsardzību, jūs jebkurā laikā varat vērsties pie mums, izmantojot adresi, kas norādīta tīmekļa vietnes autoru informācijas sadaļā. Turklāt jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Jums ir arī tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Sīkāku informāciju par šo jautājumu atradīsiet datu aizsardzības paziņojuma sadaļā „Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu”.

Analīzes rīki un trešo pušu rīki

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, var tikt veikta jūsu apmeklējuma uzvedības statistiska izvērtēšana. Tas pirmām kārtām tiek veikts, izmantojot sīkfailus („cookies”) un tā sauktās analīzes programmas. Jūsu apmeklējuma uzvedības analīze tiek veikta anonīmā veidā; jūsu uzvedība tīmekļa lapas apmeklējuma laikā netiek sasaistīta ar jums personīgi. Jūs varat iebilst pret šādu analīzi vai arī liegt to veikt, nelietojot noteiktus rīkus. Sīkāku informāciju par šo tēmu atradīsiet mūsu datu aizsardzības paziņojumā.

Jūs varat iebilst pret šīs analīzes veikšanu. Par iebilšanas iespējām mēs jūs informēsim datu aizsardzības paziņojumā.

2. Vispārīgas norādes un obligāti sniedzamā informācija

Datu aizsardzība

Šo tīmekļa lapu operatori ļoti nopietni attiecas pret jūsu personas datu aizsardzību. Mēs apstrādājam jūsu personas datus godīgi un atbilstoši likumā, kā arī šajā datu aizsardzības paziņojumā noteiktajām datu aizsardzības prasībām.

Kad jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, tiek ievākti dažādi personas dati. Personas dati ir dati, ar kuru palīdzību jūs var personīgi identificēt. Šis datu aizsardzības paziņojums paskaidro, kādus datus mēs ievācam un kam mēs tos izmantojam. Paziņojums tāpat paskaidro, kā tas notiek un ar kādu mērķi.

Mēs atgādinām, ka datu pārraidīšana internetā (piem., sazinoties pa e-pastu) var būt saistīta ar drošības problēmām. Nav iespējams pilnībā aizsargāt datus pret trešo personu piekļuvi.

Norāde par pārzini

Persona, kas atbild par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē (datu pārzinis), ir:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Tālrunis: 05204-915 0
E-pasts: info@hoermann.de

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas individuāli vai kopā ar citiem lemj par personas datu (piem., vārdu, e-pasta adrešu u.c.) apstrādes mērķiem un līdzekļiem.

Jūsu piekrišanas datu apstrādei atsaukšana

Daudzus datu apstrādes procesus var veikt tikai ar jūsu īpašu atļauju. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu. Lai to izdarītu, pietiek mums nosūtīt brīvas formas e-pasta vēstuli. Šāda atsaukšana neietekmē pirms atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumīgumu.

Tiesības iebilst pret datu ievākšanu noteiktos gadījumos, kā arī tiesības iebilst pret tiešo tirgvedību (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21. pants)

Ja datu apstrāde tiek veikta uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunkta pamata, tad jums jebkurā laikā ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, iebilst pret jūsu personas datu apstrādi; tas attiecas arī uz profilēšanu, kas balstās uz minētajiem noteikumiem. Atbilstošo likumīgo pamatu datu apstrādei jūs varat atrast šajā datu aizsardzības paziņojumā. Ja iesniedzat iebildumu, mēs jūsu attiecīgos personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot gadījumu, ja mēs varam norādīt uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī apstrāde tiek veikta, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības (iebilšana saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu).

Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai veiktu tiešo tirgvedību, tad jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi šādiem tirgvedības mērķiem; tas attiecas arī uz profilēšanu, ja tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību. Ja jūs iesniedzat iebildumu, jūsu personas dati vairs netiks izmantoti tiešās tirgvedības mērķiem (iebilšana saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu).

Tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei

VDAR pārkāpšanas gadījumā cietušajai personai ir tiesības sūdzēties uzraudzības iestādei, jo īpaši dalībvalstī, kurā persona parasti uzturas, kur atrodas tās darba vieta, vai arī dalībvalstī, kurā atrodas iespējamā pārkāpuma vieta. Sūdzības iesniegšanas tiesības pastāv, neskarot jebkādus citus administratīvos tiesību aizsardzības līdzekļus vai tiesību aizsardzību tiesā.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pieprasīt, lai dati, kurus mēs uz jūsu sniegtās piekrišanas pamata vai līguma izpildes mērķiem automātiskā veidā apstrādājam, tiktu sniegti jums vai jūsu norādītai trešajai personai plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Ja jūs pieprasāt tiešu datu nodošanu citam pārzinim, tad tas tiks veikts tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams.

SSL vai TLS šifrēšana

Drošības apsvērumu dēļ un ar mērķi aizsargāt jutīga satura pārraidīšanu, piemēram, lai aizsargātu rīkojumus vai pieprasījumus, kurus jūs nosūtāt mums kā tīmekļa vietnes operatoram, šajā tīmekļa lapā tiek izmantota SSL vai TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu var atpazīt pēc tā, ka pārlūka adreses rindā „http://” tiek nomainīts uz „https://”, un pārlūka rindā parādās atslēgas simbols.

Ja SSL vai TLS šifrēšana ir aktivizēta, datus, kurus jūs mums nosūtāt, nevar izlasīt trešās personas.

Izziņa, bloķēšana, dzēšana un labošana

Spēkā esošo likuma nosacījumu ietvaros jums jebkurā laikā ir tiesības saņemt bezmaksas izziņu par jūsu saglabātajiem personas datiem, to izcelsmi un saņēmējiem, kā arī datu apstrādes mērķi, kā arī, zināmos gadījumos, tiesības veikt šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Ja jums ir jautājumi par šo tēmu vai citi jautājumi par personas datiem, jūs jebkurā laikā varat vērsties pie mums, izmantojot adresi, kas norādīta tīmekļa vietnes autoru informācijas sadaļā.

Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Šajā gadījumā jūs jebkurā laikā varat vērsties pie mums, izmantojot adresi, kas norādīta tīmekļa vietnes autoru informācijas sadaļā. Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu pastāv šādos gadījumos:

  • Ja jūs apstrīdat mūsu saglabāto jūsu personas datu pareizību, parasti mums ir nepieciešams zināms laiks, lai to pārbaudītu. Uz šīs pārbaudes laiku jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu.
  • Ja jūsu personas datu apstrāde tika/tiek veikta pretlikumīgi, tad jūs datu dzēšanas vietā varat pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu.
  • Ja mums jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, tomēr jums tie ir nepieciešami likumīgu prasību īstenošanai, celšanai vai aizstāvēšanai, tad jums ir tiesības dzēšanas vietā pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu.
  • Ja jūs esat iesnieguši iebildumu saskaņā ar VDAR 21.panta 1.punktu, tad ir jāveic jūsu un mūsu interešu izsvēršana. Kamēr vēl nav skaidrs, kurām interesēm ir jādod priekšroka, tikmēr jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu.

Ja esat pieprasījuši jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, tad šos datus – izņemot to uzglabāšanu – var apstrādāt tikai ar jūsu atļauju, vai arī ar mērķi celt, izmantot vai aizstāvēt likumīgas prasības, vai aizsargāt citu fizisko vai juridisko personu tiesības, vai arī pamatojoties ar Eiropas Savienības vai kādas dalībvalsts svarīgām sabiedriskām interesēm.

3. Datu aizsardzības uzraudzītājs

Likumā noteiktais datu aizsardzības uzraudzītājs

Mēs savā uzņēmumā esam nozīmējuši datu aizsardzības uzraudzītāju.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens
E-pasts: datenschutz@hoermann.de

4. Datu ievākšana mūsu tīmekļa vietnē

Sīkfaili

Daļā tīmekļa vietņu tiek lietoti tā sauktie sīkfaili („cookies”). Sīkfaili nekaitē jūsu datoram un tiek nesatur vīrusus. Tie tiek izmantoti, lai padarītu lietotājiem mūsu piedāvātos pakalpojumus ērtākus, efektīvākus un drošākus. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus jūsu tīmekļa pārlūks saglabā jūsu datorā.

Vairākums mūsu izmantoto sīkfailu ir tā sauktie „sesijas sīkfaili”. Pēc jūsu apmeklējuma beigām tie tiek automātiski izdzēsti. Citi sīkfaili paliek saglabāti uz jūsu ierīces, līdz jūs tos izdzēšat. Šie sīkfaili ļauj mums atpazīt jūsu tīmekļa pārlūku nākamajā jūsu apmeklējuma reizē.

Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai tas jūs informētu par sīkfailu izmantošanu, un varat atļaut sīkfailu lietošanu tikai specifiskos gadījumos, atļaut sīkfailu pieņemšanu noteiktos gadījumos, vai arī vispār aizliegt to lietošanu, kā arī aktivizēt automātisku sīkfailu dzēšanu tīmekļa pārlūka aizvēršanas laikā. Ja sīkfaili tiek deaktivizēti, var pasliktināties šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāte.

Sīkfaili, kas nepieciešami elektronisko sakaru procedūru īstenošanai vai noteiktu, jūsu norādītu funkciju (piem., preču groza) īstenošanai, tiek saglabāti uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pamata. Tīmekļa vietnes operatoram ir pamatotas intereses veikt sīkfailu saglabāšanu, lai nodrošinātu savu pakalpojumu tehniski nevainojamu un optimizētu sniegšanu. Ja tiek saglabāti citi sīkfaili (piem., sīkfaili jūsu apmeklējuma uzvedības analīzei), tad tie tiek atsevišķi atrunāti šajā datu aizsardzības paziņojumā.

Servera žurnāla faili

Vietņu sniedzējs automātiski ievāc un saglabā informāciju tā sauktos servera žurnāla failos, kurus mums automātiski pārsūta jūsu tīmekļa pārlūks. Tas attiecas uz šādu informāciju:

  • tīmekļa pārlūka veids un versija;
  • izmantotā operētājsistēma;
  • nosūtītāja URL (Referrer URL);
  • piekļūstošā datora resursdatora nosaukums;
  • servera pieprasījuma pulksteņa laiks;
  • IP adrese.

Netiek veikta šo datu sasaiste ar citiem datu avotiem.

Šo datu ievākšana notiek uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pamata. Tīmekļa vietnes operatoram ir pamatotas tiesības uz savas tīmekļa vietnes tehniski nevainojamu prezentēšanu un optimizēšanu – šim mērķim ir jāievāc servera žurnāla faili.

Kontaktinformācijas veidlapa

Ja jūs mums iesniedzat pieprasījumus, izmantojot kontaktinformācijas veidlapu, jūsu dati no pieprasījuma veidlapas, ieskaitot jūsu sniegto kontaktinformāciju, tiek saglabāti pieprasījuma apstrādes mērķiem un gadījumam, ja mums nepieciešams jums uzdot papildu jautājumus. Šos datus bez jūsu atļaujas mēs tālāk nenododam.

Līdz ar to kontaktinformācijas veidlapā ievadīto datu apstrāde tiek veikta tikai uz jūsu piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts). Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu. Lai to izdarītu, pietiek mums nosūtīt brīvas formas e-pasta vēstuli. Šāda atsaukšana neietekmē pirms atsaukšanas veiktās datu apstrādes darbību likumīgumu.

Jūsu kontaktinformācijas veidlapā ievadītie dati paliek mūsu rīcībā, līdz jūs pieprasāt to dzēšanu, atsaucat savu piekrišanu datu saglabāšanai vai arī atkrīt datu saglabāšanas mērķis (piem., kad jūsu pieprasījuma apstrāde tiek pabeigta). Tas neietekmē saistošas likuma prasības – jo īpaši attiecībā uz uzglabāšanas termiņiem.

5. Analīzes rīki un tirgvedība

Google Analytics

Šajā tīmekļa vietnē tiek lietotas tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Tās nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Google Analytics izmanto sīkfailus. Tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un kas ļauj analizēt jūsu veikto tīmekļa vietnes lietošanu. Sīkfaila ģenerētā informācija par jūsu veikto šīs tīmekļa vietnes lietošanu parasti tiek nodota uz Google serveri ASV un tur tiek saglabāta.

Google Analytics sīkfailu un šo analīzes rīku lietošana tiek veikta uz VDAR 6.panta 1.punkta f)apakšpunkta pamata. Tīmekļa vietnes operatoram ir pamatotas intereses lietotāja uzvedības analīzē, lai optimizētu gan savus tīmeklī sniegtos pakalpojumus, gan savu tirgvedību.

IP anonimizēšana

Mēs šajā tīmekļa vietnē esam aktivizējuši IP anonimizēšanas funkciju. Izmantojot šo funkciju, jūsu IP adrese Eiropas Savienības dalībvalstu iekšienē vai citu Eiropas Ekonomiskās zonas līguma dalībvalstu iekšienē pirms nodošanas Google uz ASV tiek saīsināta. Pilna IP adrese uz Google serveri ASV tiek nodota tikai izņēmuma gadījumos, tādā gadījumā IP adrese tiek saīsināta ASV. Šīs tīmekļa vietnes operatora uzdevumā Google šo informāciju lieto, lai novērtētu jūsu veikto tīmekļa vietnes lietošanu, lai sastādītu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitāti un lai tīmekļa vietnes operatoram sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes lietošanu un interneta lietošanu. Google Analytics ietvaros jūsu tīmekļa pārlūka sniegtā IP adrese netiek sasaistīta ar citiem Google datiem.

Tīmekļa pārlūka spraudnis

Jūs varat aizliegt sīkfailu saglabāšanu, izmantojot atbilstošu sava tīmekļa pārlūka iestatījumu; tomēr mēs norādām, ka tādā gadījumā var būt neiespējami pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Jūs varat papildus liegt arī sīkfaila ģenerēto datu, kas saistīti ar jūsu veikto tīmekļa vietnes lietošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), nodošanu Google, kā arī liegt Google veikt šo datu apstrādi, lejupielādējot un instalējot šo tīmekļa pārlūka spraudni: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Iebilšana pret datu ievākšanu

Jūsu varat liegt Google Analytics veikt jūsu datu ievākšanu, noklikšķinot uz tālāk redzamās saites. Tādējādi tiks iestatīts sīkfails, kas liegs jūsu datu ievākšanu, apmeklējot šo tīmekļa vietni nākotnē: Deaktivizēt Google Analytics..

Sīkāku informāciju par Google Analytics veikto lietotāju datu apstrādi varat atrast Google datu aizsardzības paziņojumā: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pasūtījumu apstrāde

Mēs ar Google esam noslēguši līgumu par pasūtījumu apstrādi, un, lietojot Google Analytics, pilnībā ievērojam Vācijas datu aizsardzības iestāžu stingrās prasības.

Demogrāfiskas pazīmes, izmantojot Google Analytics

Šajā tīmekļa vietnē tiek lietota Google Analytics funkcija „demogrāfiskās pazīmes”. Tas nozīmē, ka var tikt sastādīti ziņojumi, kas satur informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati tiek iegūti saistībā ar Google tirgvedību, kas saistīta ar lietotāju interesēm, kā arī saistībā ar trešo pušu apmeklētāju datiem. Šie dati nevar tikt sasaistīti ar specifiskām personām. Jūs varat jebkurā laikā deaktivizēt šo funkciju sava Google konta iestatījumos vai arī principā liegt Google Analytics ievākt jūsu datus, kā norādīts punktā „Iebilšana pret datu ievākšanu."

Webtrekk

Mūsu tīmekļa vietņu izmantošanas statistiskajai izvērtēšanai, kā arī mūsu piedāvājumu optimizēšanai izmantojam tehnoloģijas, ko nodrošina Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlīnē (www.webtrekk.com).

Šo tīmekļa vietņu izmantošanas ietvaros tiek apkopota un izvērtēta jūsu pārlūkprogrammas pārsūtītā informācija. Tas notiek ar sīkfailu un tā saukto pikseļu starpniecību, kas integrēti katrā tīmekļa vietnē. Tiek ievākti šādi dati: pieprasījums (pieprasītā faila nosaukums), pārlūkprogrammas tips/versija, pārlūkprogrammas valoda, izmantotā operētājsistēma, pārlūkprogrammas loga iekšējā izšķirtspēja, ekrāna izšķirtspēja, Javascript aktivizēšana, Java iespējošana/atspējošana, sīkfailu iespējošana/atspējošana, krāsu dziļums, atsauces URL, IP adrese (tiek anonīmi ievākta un uzreiz pēc izmantošanas atkal dzēsta), piekļuves laiks, klikšķi.

Ir pilnībā izslēgta tieša personas identificējamība. Šādā veidā ievāktie dati tiek izmantoti anonīmu lietošanas profilu izveidošanai, kas veido pamatu tīmekļa vietnes statistikai. Ar Webtrekk tehnoloģiju starpniecību iegūtie dati bez skaidras attiecīgās personas piekrišanas netiek izmantoti, lai personīgi identificētu šo tīmekļa vietņu apmeklētāju, un tie nekad netiek saistīti ar pseidonīma īpašnieka personas datiem. Vai jūs interesē par jums apkopotie dati? Tad sazinieties ar mums, norādot jūsu individuālo un anonīmo Webtrekk-Cookie-ID, kuru varat apskatīt pārlūkprogrammā, izmantojot doto saiti: apskatiet jūsu Webtrekk-Cookie-ID (EID) šeit.

Jebkurā brīdī var tikt izteikti iebildumi pret datu iegūšanu un saglabāšanu ar Webtrekk tehnoloģiju starpniecību. Lai to izdarītu, izmantojiet šo saiti. Pēc šīs saites apstiprināšanas jūsu ierīcē tiks saglabāts tā sauktais atteikšanās sīkfails. Šī sīkfaila derīguma termiņš ir 5 gadi. Lūdzam ņemt vērā, ka līdz ar sīkfailu dzēšanu tiks dzēsts arī atteikšanās sīkfails, tāpēc, ja vēl joprojām vēlēsieties iebilst anonimizētajai datu ievākšanai ar Webtrekk tehnoloģiju starpniecību, ierīcē būs atkārtoti jāsaglabā šis atteikšanās sīkfails. Atteikšanās sīkfails tiek saglabāts pārlūkprogrammā un ierīcē. Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes gan mājās, gan darbā vai arī izmantojat dažādas pārlūkprogrammas, atteikšanās sīkfails jāaktivizē katrā pārlūkprogrammā vai ierīcē.

6. Spraudņi un rīki

Google Maps

Šī lapa lieto karšu pakalpojuma Google Maps API. To nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Lai lietotu Google Maps, ir nepieciešams saglabāt jūsu IP adresi. Šī informācija parasti tiek nodota uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. Šīs vietnes operators nekādi nevar ietekmēt šo datu nosūtīšanu.

Google Maps lietošana tiek veikta mūsu tiešsaistes piedāvājuma atraktīvas prezentēšanas interesēs un mūsu vietnē pieminēto vietu atrašanas atvieglošanai. Tas uzskatāms par pamatotām interesēm VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē.

Sīkāku informāciju par veikto lietotāju datu apstrādi varat atrast Google datu aizsardzības paziņojumā: https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

Uzlabota YouTube datu aizsardzība

Mūsu tīmekļa vietne izmanto YouTube spraudņus. Lapu darbību nodrošina YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Mēs izmantojam YouTube uzlabotā datu aizsardzības režīmā. Šis režīms nosaka, ka YouTube nesaglabā šajā tīmekļa vietnē nekādu informāciju par apmeklētājiem, iekams tie nenoskatās videoklipu. Tomēr, neskatoties uz uzlaboto datu aizsardzību, nav izslēgta datu nodošana YouTube partneriem. Tādējādi neatkarīgi no tā, vai skatāties videoklipu, YouTube izveido savienojumu ar Google DoubleClick tīklu.

Palaižot mūsu tīmekļa vietnē YouTube videoklipu, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Turklāt YouTube serveris tiek informēts, kuru no mūsu lapām apmeklējat. Tiklīdz pierakstāties savā YouTube kontā, tas ļauj YouTube piemērot jūsu sērfošanas darbības jūsu personīgajam profilam. Varat to novērst, izrakstoties no sava YouTube konta.

Turklāt pēc videoklipa palaišanas YouTube var saglabāt jūsu ierīcē sīkfailus. Ar šo sīkfailu starpniecību YouTube var iegūt informāciju par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Šī informācija tiek izmantota, lai, piemēram, iegūtu videoklipu statistiku, uzlabotu lietošanas iespējas un novērstu krāpniecību. Sīkfaili tiek saglabāti jūsu ierīcē, līdz tos izdzēšat.

Pēc YouTube videoklipa palaišanas ir iespējamas papildu datu apstrādes darbības, kas nav mūsu kontrolē.

YouTube izmantošana nodrošina mūsu tiešsaistes piedāvājumu atbilstošu prezentēšanu. Tās uzskatāmas par pamatotām interesēm VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē.

Plašāku informāciju par YouTube datu aizsardzību varat atrast datu aizsardzības paziņojumā vietnē: https://policies.google.com/privacy?hl=lv.